GYUKATSUYO

Restaurante: Sushi Yoshi (ex-associado)